برنامه های بورس

سفارت فرانسه در ایران، هر سال، چندین بورس در زمینه های مختلف اعطا می کند:

- بورس های تحصیلی

- بورس های کارورزی برای دانشجویان دوره دکتری ادبیات فرانسه، زبانشناسی و آموزش زبان فرانسه

- بورس های کارورزی آموزشی کوتاه مدت برای مدرسین زبان فرانسه

Dernière modification : 13/04/2014

بالای صفحه