فرانسه در ایران
fontsizeup fontsizedown

 français    فارسى  
lire بیانیه لوران فابیوس - پرونده هسته ای ایران

آخرین اخبار

20.07.2014
بیانیه لوران فابیوس وزیر امور خارجه و توسعه بین المللی - پرونده هسته ای ایران [بخوانید]

مشخصات ما

آدرس : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 66-64

تلفن : 00 40 09 64 (21 98 00)
فاکس : 93/92 40 09 64 (21 98 00)
تماس با ما

پیوندهای مفید

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS